Daltai na Gaeilge
Username: Password:
Remember Me? forgot password?
   
 
Cleacht
Posted: 16 December 2011 09:14 AM   Ignore ]  
Comhalta
Rank
Total Posts:  8
Joined  2011-10-26

Conas atá sibh? Ba mhaith liom ag cleachtadh mo chuid Gaeilge anseo, tá súil agam go bhfuil sé ceart go leor libhse:

Is Somhairle Óg mé, tá mé i mo chónaí i mBáile Átha Cliath. Bhog mé anseo trí bliain ó shin sílim agus is breá liom BÁC mar cathair. Tá go leor rudaí a dhéanamh agus tá neart craic ann. Bhoil, tá mé geallta anois le bean álainn, Léan is ainm di. Is as Tiobraid Árainn í agus bhog sí go BÁC i mhi Feabhra seo caite. Is duine lach í agus is banaltra is leis an bhFeidhmeannacht Seirbhíse Sláinte, post maith atá í, is post buan í ach tá na uaireanta áisteach.

Tá sí sé cúig blian is fiche, tá gruig dhubh uirthi agus tá súile gorma aici. Chas muid i bPáirc an Fhionnuisce i mBaile Átha Cliath, ar dtús bhí muid ag caint agus ansin thug mé m’uimhir di. Chuir sí glaoigh orm agus chas muid cúpla am eile, chuaigh muid go dtí an zú, an phictúrlann agus go leor leor áteacha eile.

Tá muid gaellta anois, ar feadh ceithre mí anuas agus tá muid sásta. Tá muid ag réiteach go maith le chéile agus ní bhíonn muid ag argóint go minic. Ba mhaith linn leanaí lá amháin nuair atá muid pósadh ach bhí muid ag argóint cheanna féin faoin cúsaí scoil! Ba mhaith liom mo leanaí ag goile go dtí an Ghaelscoil áitiúil mar tá suim agam sa Gaeilge agus tá mé ag foghlaim, ach níl suim ar bith ag mo chailín, is mór an trua é sílim ach sin saol. Ní fuath lei an Ghaeilge, bíonn sí ag caint an cúpla focal liom ‘chuile lá, ach níor mhaith lei ar gcuid leanaí ag goile go dtí an Ghealscoil mar síleann sí nach mbeidh sí ag cabhrú leis an obair bhaile. Tá sé an-tábachtach di, agus tigim an méid sin.

Dúirt mé lei go bhfuil go leor tuismitheorí gan Gaeilge ann agus cuirfidh na múinteoirí cuidiú ar na tuismitheorí gan Gaeilge mar sin is féidir leo cabhrú leis an obair bhaile. Agus má nach mbeidh, is féidir lei ag cabhrú leis an ealaín, Béarla agus matamaitic s.r.l. agus is féidir liom ag déanamh an Ghaeilge s.r.l (má is féidir liom ag foghlaim Gaeilge!).

Ach ag an deireadh lae, níl sé fadb faoi láthair, tá bainis againn roimh sin! Mar sin féin tá muid an sásta. Ní cuireann sí isteach orm cé go mbíonn sí ag tabhairt amach domsa nuair atá an áit seo salach!

Appreciate any feedback!
Go raibh maith agaibh!

Profile
 
Posted: 16 December 2011 12:10 PM   Ignore ]   [ # 1 ]  
Comhalta
RankRank
Total Posts:  644
Joined  2011-10-26

Sin ceann de na dòigheannaì is fearr le feabhas a chur ar do chuid Gaeilge smile (sorry for the length accents, I can only put them like àèì etc with my keyboard)
Cupla rud le ceartù :

Conas atá sibh? Ba mhaith liom ag cleachtadh mo chuid Gaeilge anseo, tá súil agam go bhfuil sé ceart go leor libhse:

perfect except that it should be: Ba mhaith liom mo chuid Gaeilge a chleachtadh anseo

Is Somhairle Óg mé,

Is mise Somhairle Òg (your sentence means “I am a Somhairle Òg”).

tá mé i mo chónaí i mBáile Átha Cliath.

mBaile, with no length accent

Bhog mé anseo trí bliain ó shin

trì bliana ò shin (bliain is one of the few nouns that take the plural - a special plural - after 3 4 5 6 7 8 9 10)

sílim agus is breá liom BÁC mar cathair.

mar chathair.

Tá go leor rudaí a dhéanamh

rudaì le déanamh

agus tá neart craic ann.

neart craice

Bhoil, tá mé geallta anois le bean álainn, Léan is ainm di. Is as Tiobraid Árainn í agus bhog sí go BÁC i mhi Feabhra seo caite.

i Mì Feabhra seo caite.

Is duine lach í

làch

agus is banaltra is leis an bhFeidhmeannacht Seirbhíse Sláinte,

is banaltra leis an bhFeidhmeannacht Seirbhìse Slàinte ì

post maith atá í, is post buan í ach tá na uaireanta áisteach.

post maith atà ann, is post buan è ach bìonn na huaireanta (???maybe it’s another word in this case) aisteach.

Tá sí sé cúig blian is fiche, tá gruig dhubh uirthi agus tá súile gorma aici.

Tà sì cùig bliana is fiche, tà gruaig dhubh uirthi…

Chas muid i bPáirc an Fhionnuisce i mBaile Átha Cliath,

Casadh ar a chéile sinn i bPàirc…

ar dtús bhí muid ag caint agus ansin thug mé m’uimhir di. Chuir sí glaoigh orm

Chuir sì glaoch orm

agus chas muid cúpla am eile,

agus casadh ar a chéile sinn…

chuaigh muid go dtí an zú, an phictúrlann agus go leor leor áteacha eile.

go dtì an zù, go dtì an phictiùrlann agus go dtì go leor leor àiteanna eile
(àiteacha is right but not standard, now it depends what dialect you want to learn)

Tá muid gaellta anois, ar feadh ceithre mí anuas

geallta le ceithre mhì anuas anois

agus tá muid sásta. Tá muid ag réiteach go maith le chéile agus ní bhíonn muid ag argóint go minic.

I’d say “Rèitìmid go maith le chéile agus nì bhìmid ag argòint go minic”.
Tà muid ag réiteach… is would be what is happening right now (and not in general).
bìonn muid isn’t standard - since the rest of what you wrote is standard I guess you want to use standard Irish…?

Ba mhaith linn leanaí lá amháin

Ba mhaith linn leanaì a bheith againn là amhàin

nuair atá muid pósadh

nuair a bheimid pòsta
(unlike English, after “nuair” you can use the future tense in Irish, you say “nuair a bheimid” ie. when we will be)

ach bhí muid ag argóint cheanna féin faoin cúsaí scoil!

ach bhì muid ag argòint cheana féin faoi chùrsaì scoile!

Ba mhaith liom mo leanaí ag goile

Ba mhaith liom mo leanaì dul…

go dtí an Ghaelscoil áitiúil mar tá suim agam sa Gaeilge

sa Ghaeilge

agus tá mé ag foghlaim, ach níl suim ar bith ag mo chailín, is mór an trua é sílim ach sin saol.

tà mè à foghlaim…....................................ach sin an saol.

Ní fuath lei an Ghaeilge, bíonn sí ag caint an cúpla focal liom ‘chuile lá,

Nì fuath lèi… deir sì cùpla focal liom chuile là, 

ach níor mhaith lei ar gcuid leanaí ag goile go dtí an Ghealscoil

ach nìor mhaith léi àr gcuid leanaì dul go dtì an Ghaelscoil

mar síleann sí nach mbeidh sí ag cabhrú leis an obair bhaile.

mar sìleann sì nach mbeidh sì àbalta cabhrù leo lena n-obair bhaile.

Tá sé an-tábachtach di, agus tigim an méid sin.

Tà sè an-tàbhachtach di, agus tuigim an mèid sin.
(tigim is right but it’s Connemara Irish… depends on what you want to learn)

Dúirt mé lei go bhfuil go leor tuismitheorí gan Gaeilge ann

Dùirt mé léi go raibh go leor tuismitheoirì gan Ghaeilge ann

agus cuirfidh na múinteoirí cuidiú ar na tuismitheorí gan Gaeilge mar sin is féidir leo cabhrú leis an obair bhaile.

agus tabharfaidh na mùinteoirì cuidiù do na tuismitheoirì gan Ghaeilge, mar sin is féidir leo cabhrù lena leanaì nuair a bhìonn siad ag déanamh a n-obair bhaile.

Agus má nach mbeidh, is féidir lei ag cabhrú leis an ealaín, Béarla agus matamaitic s.r.l. agus is féidir liom ag déanamh an Ghaeilge s.r.l (má is féidir liom ag foghlaim Gaeilge!).

Ach ag an deireadh lae, níl sé fadb faoi láthair,

Ach dàla an scéil, nì fadhb ì faoi làthair.

tá bainis againn roimh sin!

caithfimid pòsadh roimhe sin!

Mar sin féin tá muid an sásta.

tàimid an-sàsta

Ní cuireann sí isteach orm cé go mbíonn sí ag tabhairt amach domsa nuair atá an áit seo salach!

Nì chuireann sì isteach orm cé go mbìonn sì ag tabhairt amach domsa (?) nuair a bhìonn an àit seo salach!

Signature 

Is fearr Gaeilg chliste ná Gaeilg bhriste
Agus is í Gaeilg Ghaoth Dobhair is binne

Profile
 
Posted: 16 December 2011 01:17 PM   Ignore ]   [ # 2 ]  
Comhalta
Rank
Total Posts:  8
Joined  2011-10-26

Go raibh míle maith agat, thats so helpful and great of you to take your time out to do. I can learn a lot from doing stuff like this, your right!

Don’t mind the Conamara Irish I still write things like amáireach, aríst, tigim etc from my Mícheál Ó Siadhail days, I’m sure it will fade naturally the more and more I don’t use it.

Profile
 
Posted: 16 December 2011 03:11 PM   Ignore ]   [ # 3 ]  
Comhalta
RankRank
Total Posts:  644
Joined  2011-10-26

There’s no problem with the Connemara forms, actually I guess you already know I prefer any dialect rather than standard Irish, I just guessed you were learning standard Irish because your Irish looks very standard, so I told you when the forms were Connemara, that’s all.

Signature 

Is fearr Gaeilg chliste ná Gaeilg bhriste
Agus is í Gaeilg Ghaoth Dobhair is binne

Profile
 
Posted: 16 December 2011 04:24 PM   Ignore ]   [ # 4 ]  
Comhalta
Rank
Total Posts:  8
Joined  2011-10-26

Much appreciated, just joking around there a mhac, it’s a nice dialect I still say aí at the end of words like claracha I pronounce with an í at the end all thanks to Mícheál, natural as it comes smile

Profile
 
Posted: 16 December 2011 05:28 PM   Ignore ]   [ # 5 ]  
Comhalta
RankRank
Total Posts:  644
Joined  2011-10-26

You may write the í as well, since it’s not exactly the same ending as -acha. -Achaí is a double plural, so writing it should be allowed. Same with -annaí etc.

Signature 

Is fearr Gaeilg chliste ná Gaeilg bhriste
Agus is í Gaeilg Ghaoth Dobhair is binne

Profile
 
   
 
 
‹‹ Quick translation      air sin / ar sin ››